Onsdag 18. mars 2024 kl. 1800 klubbhuset på Jordal

Årsmøtets oppgaver ihht § 13 i lagets lover er

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning]
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem og [antall, (minst ett)] varamedlem
  2. Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og minst [antall, (minst ett)] varamedlem(mer)
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.